Algemeen

Leeswijzer

De kaderbrief is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  1. Het College uitvoeringsprogramma ‘Samen bouwen aan Lingewaard’

Wij informeren u over de essentie en relevante ontwikkelingen met betrekking tot het college uitvoeringsprogramma ‘Samen bouwen aan Lingewaard’. De uitgebreide rapportage en verantwoording over de periode 2018 – 2020 hebben wij u met een informatienota toegestuurd[1].

  1. Taskforce maatregelen sociaal domein

De rapportage over het eerste kwartaal heeft u inmiddels ontvangen. In deze kaderbrief informeren wij u over de effecten van COVID-19 op de financiële kaders en ambities van de Taskforce.

  1. Het financieel meerjarenperspectief

In deze Kaderbrief is het financieel perspectief 2020-2023 geactualiseerd ten opzichte van de Beleidsbegroting 2020-2023. De gevolgen van de 1e Turap (incl. de ingezette bezuinigingen) zijn hierin meegenomen.

  1. Landelijke scenario’s vertalen naar gemeentelijke begroting

Het CPB heeft meerdere scenario’s opgesteld ten gevolge van COVID-19. Die hebben wij vertaald naar effecten op de gemeentelijke begroting.

  1. Aanpak risico’s ten gevolge van COVID-19

We informeren u over het proces dat we doorlopen om te komen tot een goed maatregelenpakket dat de gevolgen en effecten van de COVID-19 bestrijdt. Uiteraard worden ook kansen en positieve gevolgen hierin meegenomen.

  1. Uitgangspunten voor de begroting 2021

Het is duidelijk dat de huidige crisis van invloed is op de begroting, zowel financieel als inhoudelijk. Met als uitgangspunt de visie ‘Samen bouwen aan Lingewaard’ vragen wij u om een aantal uitgangspunten en kaders vast te stellen waarmee wij, rekening houdend met verdergaande ontwikkelingen en groeiende kennis, de begroting 2021 opstellen.

[1] Informatienota wordt vastgesteld in het college van 9 juni 2020, ZS 167788

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 10:18:52 met de export van 06/16/2020 10:18:00